Vedtægter

Gl. Hylke & Brørup Vandværk

Vedtægter

Vedtægter

for:

Gl. Hylke - Brørup Vandværk

 

§ 1.  Navn og formål:

 

Selskabet der er stiftet d. 07.08-1975, er et interessentskab, hvis navn er

Gml. Hylke - Brørup vandværk I/S.

 

Dets formål er:

 

1.  I henhold til det for vandværket gældende regulativ, at forsyne ejendomme indenfor vandværkets

    forsyningsområde med godt, og tilstrækkeligt vand til lavets mulige produktionspris, som dog skal dække

    forsvarlig afskrivning, og rimelige henlæggelser til fornyelser, samt.

2.  At varetage interessenternes fælles interesse i alle spørgsmål, som står i naturlig tilknytning til deres vandforsyning,                           

    Og spillevands afledning.

 

§ 2. Medlemmer.

 

Interessentskabets medlemmer er grundejere, som betalt anlægsbidrag i henhold til regulativet, eller personer, som har overtaget en ejendom, hvis tidligere ejer ved overdragelse var medlem af selskabet.

 

§ 3. Medlemmers rettigheder.

 

Interessenterne har ret til, at blive forsynet med vand på de i regulativet fastsatte vilkår.

 

§ 4. Medlemmernes forpligtelser

 

For lån, som interessentskabet måtte overtage, såvel som for lånenes rettidige forrentning, og afdrag samt for alle øvrige forpligtelser hæfter medlemmerne solidarisk. kreditorerne kan dog først holde sig til de enkelte interessenter, efter, at der har vist sig umuligt, at opnå dækning hos interessentskabet.

Sekundært hæfter interessenterne indbyrdes ligeligt.

Enhver interessent, som indtræder, har i selskabet de rettigheder, og forpligtelser, der fremgård af vandværkets regulativ samt af nærværende vedtægter.

Enhver interessent er ansvarlig over for sine eventuelle lejere. Såfremt et medlem sælger eller på anden måde afstår sin ejendom, er han (ved dødsfald hans bo) forpligtig til, at den nye ejer ved at underskrive og indsende et ejerskifte formular indtræder i hans forpligtelser overfor selskabet. Sker det ikke, mister han sin ret til andel i selskabets værdier, men hæfter fremdeles for dets forpligtelser.

Selskabet kan betinge sig, at den nye ejer betaler samtlige den tidligere ejers restancer for vandafgifter, også i tilfælde af ejerskifte.

 

§ 5. Levering til ikke medlemmer (købere).

 

Enkelte ejendomme eller institutioner, som ifølge deres natur eller ifølge særlige omstændigheder ikke kan være interessenter, vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift kunne få leveret vand, såfremt bestyrelsen skønner, at vandværkets og ledningnettes kapacitet tillader det. Køberne skal forpligte sig til, at overholde vandværkets regulativ samt vedtægternes bestemmelser bortset fra overståede § 4, stk. 1 og 2.

 

§ 6. Forsyningsanlæget.

 

Interessentskabet anlægger vandværk med boringer, behandlingsanlæg og pumper, samt hoved- og fordelingsledninger etc. interessentskabet har ejendomsretten til hele forsyningsanlæget, også til de dele af ledningsnettet, som helt eller delvis måtte være betalt af private. - Pligten til vedligeholdelse og nødvendige fornyelser påhviler i samme udstrækning interessentskabet.

 

§ 7. Ledninger over privat grund.

 

Interessentskabet er berettiget til at føre ledninger over interessenternes ejendomme, så vidt muligt kun på tidspunkter, hvor det forvolder vedkommende interessent mindst gene. Nødvendige reparationer skal dog kunne udføres til enhver tid.

Så frem der ved arbejdet af denne art forårsages påviselig skade, betaler interessentskabet en efter bestyrelsens skøn rimelig erstatning. Bestyrelsen kan fastsatte almindelig gældende regler for beregningen af denne erstatning. Grundejerne er dog berettiget til at forlange erstatningen fastsat ved voldgift.

retten til sådanne ledningers anlæg, og vedligeholdelse skal sikres ved en på ejendommen tinglyst deklaration, dersom bestyrelsen finder det nødvendigt. Interessentskabet afholder de dermed forbundne udgifter. Skulle det vise sig formålstjenlig for en interessent, at føre sin stikledning over en anden interessents grund, er denne forpligtet til, at tåle det, hvis bestyrelsen finder det rimeligt, og på betingelse af, at der tinglyses en deklaration om ledningens placering samt adgang til dens reparation, og vedligeholdelse alt for den interesseredes regning.

 

§ 8. Indskrænkninger i vandleverancer.

 

Bestyrelsen afgør, i hvilken udstrækning, og på hvilke betingelser havevanding må finde sted. Eventuel ekstra afgift fastsættes i takstbladet.

Hverken interessenter eller brugere, der aftager vand iflg. § 5 må forsyne andre end eventuelle lejere med vand. Videre salg f. eks. til campingpladser o. lign. må kun finde sted med bestyrelsens samtykke. Vandspil er forbudt jvf. regulativet.

 

§ 9. Udtrædelse af selskabet.

 

En interessent kan udtræde af selskabet, når hans stikledning afmonteres ved fordelingsledningen, og når han til selskabet har betalt den ham påhvilede del af selskabets gæld. Den udtrædende har intet krav på andele i selskabets aktiver.

 

§ 10. Generalforsamling.

 

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i første kvartal. Indkaldes til generalforsamlinger sker med mindst 10 dages varsel ved særskilt meddelelse til hver enkelt interessent eller(ved avertering i dagblad eller ugeblade).

Generalforsamlingens dagsorden fastlægges senest 10 dage forud for dens afholdelse. Forslag som ikke er påført dagsorden, vil ikke kunne komme til afgørelse, hvorfor forslag fra interessenterne til den ordinære generalforsamling skal afgives til bestyrelsens formand senest 1 uge forud for generalforsamlingen.

 

På den ordinære generalforsamling.

 

1.                   valg af dirigent.

2.                   Formanden aflægger beretning om det forløbne år.

3.                   Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

4.                   Budget for det komne år fremlægges.

5.                   Forslag til takstblad forelægges.

6.                   Valg af medlemmer til bestyrelsen.

7.                   Valg af revisor og suppleant.

8.                   Behandling af indkomne forslag.

9.                   Eventuelt.

 

På den ordinære generalforsamling vælges hvert år 1 revisor som sidder for 2 år, suppleant vælges hvert år, begge kan genvælges. Ingen interessent under 65 år kan nægte, at modtage valg til bestyrelsen eller som revisor, men en interessent kan fritages for valg i lige så lang tid som han tidligere har fungeret som bestyrelsesmedlem eller revisor. Kasserer, formand, og opsynsmand honoreres af vandværket med et vederlag fastsat hvert år af generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen, finder det nødvendigt, eller mindst 1/3 del af interessenterne fremsætter forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden.  I sidst nævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden 2 måneder efter modtagelsen af begæringen, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen.

Formand og referent skal underskrive generalforsamlingens referat.

 

§ 11. Stemmeret og afstemninger.

 

Ingen interessent har mere end en stemme. Der kan dog stemmes ved Skriftlig fuldmagt, men ingen interessent kan repræsentere mere end i alt 4 stemmer. Enhver interessent kan kræve hemmelig afstemning.

købere i henhold til § 5 har ret til at overvære generalforsamlingen, og deltage i diskussionen, men de har ikke stemmeret. Såvel på den ordinær, som på den ekstraordinær generalforsamling træffes afgørelsen ved simpel stemmeflerhed. dog kræves der til en beslutning om vedtægtsændring mindst 2/3 del af de afgivne stemmer, og desuden skal mindst 2/3 del af interessenterne være repræsenterede på den pågældende generalforsamling. Såfremt kun den første, men ikke den anden af disse to forudsætninger er opfyldt, indvarsler bestyrelsen i løbet af 14 dage til en ekstra ordinær generalforsamling, på hvilket forslaget kan vedtages med 2/3 del af de afgivne stemmer uanset antallet af fremmødte interessenter.

Bestemmelsen i denne vedtægt vedrørende den solidariske hæftelse kan ikke ændres af generalforsamlingen, før alle lån er fuldt tilbagebetalt.

 

§ 12. Bestyrelsen.

 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer valgt blandt interessenterne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen vælger selv sin formand, kasserer og sekretær. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede. Ved stemmelighed gør formandens stemme udslaget.

Bestyrelsen har ret til godtgørelse efter statens regler for påkrævede rejser vedrørende interessentskabet.

Bestyrelsen er ansvarlig for, at vandafgiften opkræves i overensstemmelse med vedtægterne, og kan for vandværkets regning antage personer i fornødent omfang, (i eller udenfor sin midte) samt afholde de efter den eget skøn nødvendige udgifter til bogføring, revision, kautionsforsikring, tilsyn, optegning og ajourføring af ledningsplan etc.

Den har ansvar for regnskabsførelsen, opstille årsregnskab og budget.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører forhandlingsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Ved dødsfald eller afgang fra bestyrelsen af anden årsag supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling. Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i den afgående medlems resterende funktionstid.

 

§ 13. Tegningsret.

 

Interessentskabet tegnes af formanden i foreningen med 5 bestyrelsesmedlemmer.

Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af Gældsbreve kræves dog hele bestyrelsens underskrift.

Bestyrelsen kan udstede fuldmagt vedrørende anvisninger af udgifter i forbindelse med den daglige drift. begrænset til kr.----------(Alle regninger skal inden udbetalingen være attesterede af et medlem fra bestyrelsen).

 

§ 14. Regnskabet.

 

Interessentskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december (kalenderåret).

Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelse, kan ikke udbetales til interessenterne, Medmindre selskabet opløses, jvf. § 16.

Revision af regnskaberne foretages af de to generalforsamlings valgte revisorer.

Årsregnskabet underskrives af revisorerne, formand og kasserer.

 

§ 15. Vedtægter og regulativ.

 

Bestyrelsen drager omsorg for, at hver interessent samt eventuelle købere (i henhold til § 5) får udleveret et eksemplar af vedtægter, regulativ og takstblad.

 

§ 16. Selskabets opløsning.

 

Interessentskabet kan ikke opløses før al gæld er afviklet. Opløsningen kan kun besluttes, såfremt 3/4 del af samtlige stemmeberettige stemmer derfor. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning af forsyningsmugligheder,

f. eks. ved fusion med andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsning dog besluttes efter de i § 11angivne bestemmelser vedr. vedtægtsændringer.

 

§ 17.

 

Interessentskabets vedtægter er vedtaget på den konstituerede generalforsamling d. 7. august 1975 og sidst ændret

på Generalforsamlingen den 10. april 2003 og træder i kraft den 10. april 2003.


Bestyrelsen.